Skjemaløse krav for Europas næringsliv

Altinn skal være det felles kontaktpunktet i Norge for alle EØS-innbyggere som vil utføre tjenester over landegrensene. Mange tjenester må man søke om å få drive med, men som regel uten søknadsskjema.

I tråd med EUs tjenestedirektiv skal tjenesteytere fra EU-/EØS-landene finne all nødvendig informasjon om nasjonale krav og regler i Altinn. Her skal de også kunne levere nødvendige søknader og vedlegg. Og her skal de få elektroniske tilbakemeldinger og vedtak fra den aktuelle myndigheten.

Altinn har vært på vei mot likende mål i mange år, om enn hittil ut fra rent nasjonale interesser. I 2010 har det vært arbeidet mye med å kartlegge hvilke ekstra krav kontaktpunkt-oppgaven stiller til Altinn og til de myndighetene som forvalter søknadsordningene.

altEn gjennomgang av alle de søknadsprosedyrene som nå skal kunne håndteres elektronisk, avdekker at de færreste benytter seg av et skjema. Det vanligste er at søkeren sender et brev uten formelle krav til oppsett. Så er da også de fleste ordningene lite aktuelle for bedrifter flest, med noen ganske få aktører og enkle krav. For søknadsprosedyrer uten skjema vil det være tilstrekkelig at søknadsbrevet, nå som e-postmelding, kan produseres i Altinn, så sant også svaret havner i brukerens Altinn-postkasse.

Det finnes også noen få søknadskrav med papirskjema og noen ligger på nettet for nedlasting og utskrift på egen printer. Bare et fåtall av søknadsskjemaene kan fylles ut og sendes inn elektronisk gjennom Altinn per i dag.

De mest omfattende prosedyrene dreier seg om servering og salg av alkohol. Her finnes det en mengde skjemaer, siden disse sakene trenger ulike opplysninger etter lokale regler i hver enkelt kommune. Ofte er det også laget ulike skjemavarianter for ulike kombinasjoner av tillatelser det kan søkes om. Mye av dette finnes på Internett mens andre er papirskjemaer, og i en del kommuner søker man også om serverings- eller skjenkebevilling uten eget skjema.

Utfordringen framover blir å utvikle en løsning i Altinn som tar vare på kommunikasjonen med ulike søknadsprosedyrer for en og samme ordning, med ulik grad av elektronisk tilgjengelighet, for hver eneste norske kommune.  

Nye Altinn-versjoner for bedre tjenester

I 2010 ble det lansert to nye versjoner av Altinn, begge som ledd i det omfattende Altinn II-programmet. Målet er mer brukervennlighet og enklere samhandling på tvers av etater.

Sparer tid med Altinn

Åtte av ti næringslivsledere sier de bruker mindre tid på offentlige skjemaer på grunn av Altinn.

Miljøpremie til Altinn

I juni vant Altinn tredjeplassen i en konkurranse om miljøgevinst av IT-prosjekter. Bare slått av et IT-basert system for smartere styring av skip til havs og en teknologi for å planlegge uttak av biodrivstoff.  Konkurransen «Smartere og grønnere» ble arrangert av Dagens it.no/DN.no.

Fikk pris for kundebehandling

Brønnøysundregistrene vant  i 2010 Kundeserviceprisen for offentlig sektor. Prisen ble delt ut under under Call Center-dagene i Oslo 27. april. De siste årene har vi intensivert arbeidet med å heve kompetansen innen kundebehandling.

Skåret høyt på omdømme

I Synnovates profilundersøkelse for 2010 kom Brønnøysundregistrene svært godt ut.

Brønnøysundregistrene ·
tracking