Møtested for etablererveildere

I fjor tok Brønnøysundregistrene initiativet til å arrangere en møteplass for etablererveiledere i Norge. Et godt veilederapparat er en viktig faktor for at etablerere og gründere skal lykkes i å starte og drive egen bedrift.

altGodt og vel 120 etablererveiledere var i november samlet i Oslo for å delta på dagskonferansen. Statssekretær i Næringsdepartementet, Halvard Ingebrigtsen, åpnet konferansen og presenterte regjeringens satsing på entreprenørskap. «Status og fremtidige mål» hadde han satt som tittel på innledningen sin.

Søkelyset ble satt på veilederrollen, nettverksbygging og inspirasjon i jobben som veileder for etablerere. Deltakerne fikk presentert tema som er relevante for veilederrollen. Det ble holdt  foredrag blant annet om regjeringens satsing på entreprenørskap og ulike måter å organisere førstelinjetjenesten på.

Målet med konferansen var å bidra til å skape en arena for etablererveilederne, og gi dem nye impulser med informasjon om siste nytt fra sentrale etater. Brønnøysundregistrene arrangerte konferansen i samarbeid med Innovasjon Norge, Patentstyret og nærinsetaten i Oslo kommune.

Evalueringen av konferansen har vist at dette er et møtested målgruppen ønsker. Konferansen for 2011 er allerede under planlegging.

Det gror omkring oss

Med 560 ansatte er Brønnøysundregistrene hjørnesteinsbedriften i bo- og arbeidsregionen Sør-Helgeland. Brønnøysundregistrene kjøpte et stort antall flyreiser og hotellovernattinger i 2010, i tillegg til mange andre varer og tjenester virksomheten har behov for.

Hever utdanningsnivået i regionen

I samarbeid med Universitetet i Nordland og Torgar Næringshage bidrar Brønnøysundregistrene til å heve utdannings- og kompetansenivået i Sør-Helgeland-regionen. En studentklasse i informatikk på bachelornivå tar eksamen i Brønnøysund i 2011. Studiet har pågått siden 2007 og fortsatte intensivt hele fjoråret.

Lang erfaring med lærlinger

Brønnøysundregistrene har i flere år tatt i mot lærlinger. I fjor var det fem lærlinger innen fagene IKT og kontor- og administrasjonsfagene på Brønnøysundregistrene. Tre på IT-avdelingen, ei på Enhetsregistret og ei på Opplysningsavdelingen.

En sterk kvinnearbeidsplass

Godt over halvparten, 58,6 prosent, av de som jobber ved Brønnøysundregistrene er kvinner.

Ferievikarene - en viktig ressurs

Hver sommer har Brønnøysundregistrene behov for ferievikarer.

Fram med seniorene

Som et ledd i arbeidet med ny personalpolitikk, ble det høsten 2010 gjennomført et omfattende arbeid knyttet til etatens seniorpolitikk, blant annet gjennom to samlinger med alle seniorene. Dette resulterte i etableringen av en ny rolle som seniorkoordinator og seniorutvalg, en prøveordning som skal vare i to år.

Ny IA-avtale i 2010

I desember 2010 ble det inngått ny avtale om inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeidslivssenteret. Det overordnede målet med avtalen er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Brønnøysundregistrene ·
tracking