En sterk kvinnearbeidsplass

Godt over halvparten, 58,6 prosent, av de som jobber ved Brønnøysundregistrene er kvinner.

altAt Brønnøysundregistrene er en arbeidsplass med høy kvinneandel, er et pluss for både vertskommunen og regionen. Noen kommuner opplever at kvinnene forsvinner etter hvert som de utdanner seg, men Brønnøysundregistrene gir kvinner med ulik utdanningsnivå en mulighet til å få brukt sin kompetanse. Kvinneandelen for rekruttering hos oss i 2010 var på vel 53 prosent.

Skal nå 40 prosent
Kvinneandelen er høyest i de laveste kategoriene av fagstillinger, men også blant gruppelederne er det flere kvinner enn menn. På rådgiver- og seniorrådgivernivå er kvinneandelen 48,8 og 27,9 prosent. I fjor ble det ansatt ni nye ledere, av disse var to  kvinner. Totalt er kjønnsfordelingen blant lederne 36,2 prosent kvinner og 63,8 prosent menn.

I 2010 ble det jobbet med ny personalpolitikk for Brønnøysundregistrene. Her er likestilling et eget satsningsområde, som også er  integrert  på andre viktige felter som rekruttering, ledelse, lønn og kompetanse. Brønnøysundregistrene har satt seg klare mål om å nå 40 prosent kvinneandel på alle ledernivåer og i høyere fagstillinger i årene som kommer.

 

 

 

 

Ledernivå/stilling pr 31.12.2010 Kvinner, prosent
Direktører 33,3 %
Underdirektører 13,6 %
Kontorsjefer 68,8 %
   
Totalt ved Brønnøysundregistrene 36.2 %

 

Det gror omkring oss

Med 560 ansatte er Brønnøysundregistrene hjørnesteinsbedriften i bo- og arbeidsregionen Sør-Helgeland. Brønnøysundregistrene kjøpte et stort antall flyreiser og hotellovernattinger i 2010, i tillegg til mange andre varer og tjenester virksomheten har behov for.

Hever utdanningsnivået i regionen

I samarbeid med Universitetet i Nordland og Torgar Næringshage bidrar Brønnøysundregistrene til å heve utdannings- og kompetansenivået i Sør-Helgeland-regionen. En studentklasse i informatikk på bachelornivå tar eksamen i Brønnøysund i 2011. Studiet har pågått siden 2007 og fortsatte intensivt hele fjoråret.

Lang erfaring med lærlinger

Brønnøysundregistrene har i flere år tatt i mot lærlinger. I fjor var det fem lærlinger innen fagene IKT og kontor- og administrasjonsfagene på Brønnøysundregistrene. Tre på IT-avdelingen, ei på Enhetsregistret og ei på Opplysningsavdelingen.

Ferievikarene - en viktig ressurs

Hver sommer har Brønnøysundregistrene behov for ferievikarer.

Fram med seniorene

Som et ledd i arbeidet med ny personalpolitikk, ble det høsten 2010 gjennomført et omfattende arbeid knyttet til etatens seniorpolitikk, blant annet gjennom to samlinger med alle seniorene. Dette resulterte i etableringen av en ny rolle som seniorkoordinator og seniorutvalg, en prøveordning som skal vare i to år.

Ny IA-avtale i 2010

I desember 2010 ble det inngått ny avtale om inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeidslivssenteret. Det overordnede målet med avtalen er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Møtested for etablererveildere

I fjor tok Brønnøysundregistrene initiativet til å arrangere en møteplass for etablererveiledere i Norge. Et godt veilederapparat er en viktig faktor for at etablerere og gründere skal lykkes i å starte og drive egen bedrift.

Brønnøysundregistrene ·
tracking