Det gror omkring oss

Med 560 ansatte er Brønnøysundregistrene hjørnesteinsbedriften i bo- og arbeidsregionen Sør-Helgeland. Brønnøysundregistrene kjøpte et stort antall flyreiser og hotellovernattinger i 2010, i tillegg til mange andre varer og tjenester virksomheten har behov for.

I løpet av året som gikk hadde Brønnøysundregistrene besøk av i underkant av 1 800 tilreisende personer fra inn- og utland i forbindelse med kurs, konferanser, delegasjoner og andre aktiviteter. Dette  skaper ringvirkninger i området i form av flyreiser, hotellovernattinger, bespisning og andre tjenester.

Våre ansatte bidrar med skatteinntekter til sine bokommuner, noe som gir bedre kommunale tilbud, vekst innenfor bygg og anlegg, handel, transport og annen næringsvirksomhet.

Brønnøysundregistrene plikter å følge regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjør at det lokale næringslivet må konkurrere med andre og ofte større tilbydere om leveranser av varer og tjenester.

 

alt

Lufthavnsjef ved Brønnøysund lufthavn

Ved Brønnøysund lufthavn arbeider i dag om lag 100 personer, fordelt på forskjellige tjenester. I tallet inngår mannskapene til Avinor, Widerøe, ambulanse- og helikopteransatte, og ansatte innenfor vern, sikkerhet og beredskap. Antall passasjerer over Brønnøysund økte fra 2009 til 2010. Lufthavnsjefen opplyser at det meste av økningen skyldes de nye direkterutene Oslo–Brønnøysund. Omtrent halve passasjertrafikken til og fra Brønnøysund har forbindelse med oljevirksomheten. Vi ser at Brønnøysundregistrene ofte frekventerer oss når det gjelder forretningsreiser, sier Glenn-Robert Johnsen. – Ser vi bort fra oljetrafikken, har Brønnøysund lufthavn hatt omtrent den samme økningen som de øvrige flyplassene på Helgeland, og som for eksempel Namsos.

 

alt

Direktør ved Thon Hotel Brønnøysund

Som samarbeidspartner betyr Brønnøysundregistrene veldig mye for oss. Registrene har vært en av de store kurs- og konferansekundene hos oss, og registrene har mange besøkende som trenger et sted å bo. Vi har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med Brønnøysundregistrenes eget kurssenter, som er blitt en meget profesjonell kursarrangør. Som brønnøyværing vet jeg dessuten av Brønnøysundregistrene har hatt og har veldig stor betydning, både for Brønnøysund og hele regionen, som en bedrift som trekker til seg høy kompetanse og skaper ringvirkninger i lokalsamfunnene.

 

alt

Vega Havhotell

Vi har en stor kjærlighet til registrene. Vi er glade for at vi har et så godt forhold til registrene. Vi ser ofte at folk som har vært hos oss på seminar og ekskursjoner i regi av registrene, senere kommer tilbake til oss på ferie.

 

alt

Hildurs Urterarium

For oss i næringa er Brønnøysundregistrene en viktig kunde. De tar med seg til dels langfarne gjester til oss, både fra inn- og utland. Dette skaper ringvirkninger og mersalg for oss. Brønnøysundregistrene er hyggelige og profesjonelle samarbeidspartnere, vennlige og hyggelige å ha med å gjøre, og vi ser at de tar seg veldig godt av gjestene sine.

 

alt

Daglig leder, Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste BA

Brønnøysundregistrene betyr enormt mye for oss. Med sine 560 ansatte utgjør de en fjerdedel av våre medlemmer. Vi er helt avhengige av å ha så mange med for å kunne ha tverrfaglighet og gi et godt tilbud, for dette krever at vi har et visst antall ansatte. I tillegg til at de utgjør en stor del av medlemsmassen, er de veldig dyktige til å bruke oss. Brønnøysundregistrene har vært med helt fra starten av, og var sammen med Brønnøy kommune og HelgelandsKraft en pådriver da Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste ble opprettet på 90-tallet.

 

alt

Leder i Brønnøy Næringsforum

Næringslivet i Brønnøy, Sømna og Vega betrakter Brønnøysundregistrene som veldig viktig for næringsutviklingen i kommunene deres. Brønnøysundregistrene har vært en knallsuksess. Det er av uvurderlig verdi at vi fikk en kjempestor arbeidsplass både for kvinner og menn, og med mye høy kompetanse samlet. Brønnøysundregistrenes omdømme er kjempebra, til tross for at det opprinnelig ble bygd på kontrollfunksjoner man skulle tro mange syntes var negative.

 

alt

Ordfører i Sømna

Brønnøysundregistrene har stor betydning både for Sømna kommune og for regionen som helhet. Med bare en halv times arbeidsveg er registrene en godt egnet arbeidsplass for innbyggere i Sømna, og en god del som bor her arbeider ved registrene. Brønnøysundregistrene har gitt store ringvirkninger for næringslivet i regionen, kanskje særlig for handelsnæringen. Hvem skulle trodd at Brønnøysundregistrene skulle vokse til å bli en bedrift med 560 ansatte? Dess mer folk som bor her, dess bedre tjenester kan vi tilby folk, som skoler, barnehager og kulturtilbud.

 

alt

Næringssjef, Brønnøy

Brønnøysundregistrene er uten sammenligning den viktigste faktoren for vekst i Brønnøysund de siste tiårene. Registrene er viktige for å ha et balansert tilbud når det gjelder arbeidsplassene, ikke minst arbeidsplasser for kvinner. Klare ringvirkninger av registrene er bedre tilbud til befolkningen i hele regionen, som skoler og barnehager.

 

Delegasjoner, besøk,
kurs og arrangement

I 2010 hadde Brønnøysundregistrene mange besøk og mange   deltakere på våre interne og eksterne arrangement

Arrangement Deltakere
Eksterne arrangement 1 237
Interne arrangement     321
Internasjonale aktiviteter        26
Besøk      184
Totalt 1 768

alt

Ordfører i Brønnøy kommune

Jeg vil ikke bytte bort registrene!  Jeg har fått tilbud fra en annen ordfører på Helgeland om å bytte et sykehus mot Brønnøysundregistrene, men det takket jeg nei til! Uten Brønnøysundregistrene ville stabiliteten og grunnlaget for befolkningsvekst ha vært en helt annen i kommunen og regionen for øvrig. Brønnøy er den eneste kommunen på Helgeland som har hatt økning i innbyggertallet de siste ti åra, noe jeg i stor grad tilskriver registrene. Fra kommunens side er det viktig at vi bidrar med god infrastruktur og gode tilbud, slik at det blir enda mer attraktivt å slå seg ned her.

 

 

Hever utdanningsnivået i regionen

I samarbeid med Universitetet i Nordland og Torgar Næringshage bidrar Brønnøysundregistrene til å heve utdannings- og kompetansenivået i Sør-Helgeland-regionen. En studentklasse i informatikk på bachelornivå tar eksamen i Brønnøysund i 2011. Studiet har pågått siden 2007 og fortsatte intensivt hele fjoråret.

Lang erfaring med lærlinger

Brønnøysundregistrene har i flere år tatt i mot lærlinger. I fjor var det fem lærlinger innen fagene IKT og kontor- og administrasjonsfagene på Brønnøysundregistrene. Tre på IT-avdelingen, ei på Enhetsregistret og ei på Opplysningsavdelingen.

En sterk kvinnearbeidsplass

Godt over halvparten, 58,6 prosent, av de som jobber ved Brønnøysundregistrene er kvinner.

Ferievikarene - en viktig ressurs

Hver sommer har Brønnøysundregistrene behov for ferievikarer.

Fram med seniorene

Som et ledd i arbeidet med ny personalpolitikk, ble det høsten 2010 gjennomført et omfattende arbeid knyttet til etatens seniorpolitikk, blant annet gjennom to samlinger med alle seniorene. Dette resulterte i etableringen av en ny rolle som seniorkoordinator og seniorutvalg, en prøveordning som skal vare i to år.

Ny IA-avtale i 2010

I desember 2010 ble det inngått ny avtale om inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeidslivssenteret. Det overordnede målet med avtalen er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Møtested for etablererveildere

I fjor tok Brønnøysundregistrene initiativet til å arrangere en møteplass for etablererveiledere i Norge. Et godt veilederapparat er en viktig faktor for at etablerere og gründere skal lykkes i å starte og drive egen bedrift.

Brønnøysundregistrene ·
tracking