Samfunnsansvar i et moderne samfunn

Samfunnsansvar handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn ut over det som er pålagt ved lov. Bedrifter påvirker samfunnsutviklingen der de opererer. Det å ha en bevisst holdning til samfunnsansvar skaper gode arbeidsforhold, gir et godt renommé og fornøyde kunder. Samfunnsansvar kan også redusere kostnadene for bedriftene som følge av ressurs- og energiøkonomisering. Mange forbrukere er opptatte av at produktene de kjøper er produsert på en miljøriktig måte og at råvareprodusentene har fått en akseptabel pris for varen.

Brønnøysundregistrene har valgt samfunnsansvar som et gjennomgående tema i denne årsmeldingen. Slik viser etaten at den følger utviklingen nøye både i Norge og globalt.

Bedrifter som har et aktivt forhold til samfunnsansvar står overfor etiske, sosiale og miljømessige utfordringer. Konkurrerende produkters og tjenesters nytteverdi er ofte svært lik. Graden av bevissthet rundt samfunnsansvar kan derfor være avgjørende for kundenes og investorenes valg. Et aktivt forhold til samfunnsansvar i bedriften vil derfor kunne være et betydelig konkurransefortrinn.

Staten ved Nærings- og handelsdepartementet er en stor eier i norsk næringsliv. 21 av de statlig eide selskapene har utarbeidet etiske retningslinjer, og alle har gjort disse offentlig tilgjengelige på sine hjemmesider.

Myndighetene må ta samfunnsansvar, noe temaet for denne årsmeldingen er et godt eksempel på. Gjennom Altinn skal bedriftene få tilgang til all relevant offentlig informasjon som angår næringslivet, også om samfunnsansvar. Altinn bidrar med oppdatert informasjon om temaet og aktuelle lenker til andre sider på Internett om samfunnsansvar.

Globaliseringen gir økt behov for internasjonale kjøreregler for «god oppførsel» slik at bedrifter i ulike land kan konkurrere på like vilkår. Internasjonale organisasjoner, som OECD, FN og ILO arbeider med dette og Norge er en aktiv bidragsyter.

Et bevisst forhold til samfunnsansvar bidrar til innovasjon og verdiskaping. Mange bedrifter og organisasjoner har kommet langt, men det er fortsatt behov for bevisstgjøring, kunnskap og videreutvikling av engasjementet.

Myndighetene og næringslivet har felles interesser av å bidra med kunnskap og veiledning om samfunnsansvar. Informasjonssidene på Altinn skal følge og gjengi utviklingen på dette viktige området.

Trond Giske
Nærings- og handelsminister

Brønnøysundregistrene ·
tracking