Leder

Brønnøysundregistrene tar sitt samfunnsansvar alvorlig og ønsker å være en viktig bidragsyter til at virksomheten i norsk næringsliv skjer på en effektiv, anstendig og bærekraftig måte. Vi bidrar også til at kommunikasjonen med hele offentlig sektor blir enklere gjennom digitale løsninger i Altinn

Brønnøysundregistrene har en viktig og ansvarlig rolle i samfunnet, både som myndighetsutøver og sentral datakilde. 84 prosent av de som benytter Brønnøysundregistrenes tjenester er svært tilfredse med det vi leverer. 8 av 10 næringslivsledere sier at de bruker mindre tid på offentlige skjemaer på grunn av Altinn. Med økt forenkling og samordning er samfunnets gevinster beregnet å bli store med bruk av Altinn som verktøy. Spesielt hyggelig og anerkjennende var det derfor å motta kundeserviceprisen under Callcenterdagene i 2010.

Samfunnsansvar blir stadig viktigere i dagens samfunn og det er viktig å forstå at det i større grad dreier seg om hvordan verdiskaping skjer heller enn veldedige formål. Skal næringslivet kunne ta et ansvar, etisk så vel som juridisk, er det avgjørende at alle er enige om hvem som skal være ansvarlig på vegne av de enkelte virksomhetene. Ansvaret for hvordan et foretak oppfører seg må til syvende og sist ligge på enkeltpersoner. 

Fordeling av ansvaret følger av den rollen den enkelte har påtatt seg, for eksempel som styremedlem, revisor eller direktør. Lovverket regulerer formelle krav mens interne styrende organer gir fullmakter, retningslinjer og instrukser til den som har rollen. Veldig mye av registerdriften ved Brønnøysundregistrene handler om å holde oversikt over hvem som har forpliktet seg til hva. Løsøreregisteret gjør det mulig å pantsette gjenstander, fordi både låner og utlåner stoler på at noen tar vare på hva som er avtalt mellom partene. På samme måte sikrer Foretaksregisteret, og  Enhetsregisteret, at det ikke skal oppstå tvil om hvem som har påtatt seg ulike typer ansvar.

Det er også et faktum at våre elektroniske løsninger ivaretar et viktig miljøhensyn og er svært fremtidsrettet både for næringslivet og det offentlige. Siden oppstarten av Altinn i 2003 har 63 millioner enkeltskjema blitt levert gjennom Altinn. Det er stor ansvarlighet i å bidra til et effektivt verktøy for myndighetene til forenkling og samordning og mindre papir! Sett i lys av dette presenterer vi naturlig nok årsmelding 2010 bare  på nett.

Samfunnsansvar dreier seg om ærlighet og redelighet. Det handler om tillit. Og Brønnøysundregistrene er tildelt stor tillit av omverden. I årets omdømmemåling av 83 offentlige etater og organisasjoner ble vi tildelt en 7. plass på totalinntrykk. Samtidig er Brønnøysundregistrenes internasjonale arbeid med gode registerløsninger et viktig samfunnsansvar. Statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet sa under sitt innlegg under Expo i Shanghai dette året at Altinn er det beste eksempelet på hvordan informasjon bør flyte elektronisk mellom næringsliv og offentlige myndigheter på en måte som fremmer velstand, gjennomsiktighet og økonomisk vekst.  Registerdrift er nødvendig for å bidra til myndighetsstyring og hindre korrupsjon. Brønnøysundregistrenes bidrag med kompetanseoverføring på registerdrift og e-forvaltning i både Afrika og Asia er gode eksempler på dette i 2010.

Et godt eksempel er også det interne og lokale samfunnsansvaret Brønnøysundregistrene tar. En omfattende lærlingeordning er videreført over mange år. Vi har også tatt initiativet til bachelorutdanning i informatikk på Sør-Helgeland. Kompetansebygging er en av de viktigste drivkreftene for vekst. Kompetansearbeidsplassene ved Brønnøysundregistrene skaper ringvirkninger langt utover eget lokalsamfunn og bidrar til økt attraktivitet og stedsutvikling. I den sammenhengen kan vi også se arbeidet som er gjennomført i 2010 for å utrede mulighetene for et nytt bygg for Brønnøysundregisterne på rundt 16-17.000 m2 fra 2015.

I denne nettbaserte årsmeldingen kan du finne mye interessant informasjon om Brønnøysundregistrene og Altinn og videre om statusen i norsk næringsliv.

Erik Fossum
direktør

Brønnøysundregistrene ·
tracking