Hever utdanningsnivået i regionen

I samarbeid med Universitetet i Nordland og Torgar Næringshage bidrar Brønnøysundregistrene til å heve utdannings- og kompetansenivået i Sør-Helgeland-regionen. En studentklasse i informatikk på bachelornivå tar eksamen i Brønnøysund i 2011. Studiet har pågått siden 2007 og fortsatte intensivt hele fjoråret.

Med utgangspunkt i å dekke eget behov for kompetanse er Brønnøysundregistrene med og tar ansvar for å bedre utdanningstilbudet i regionen. Andelen av befolkningen som har høgere utdanning er lavere på Sør-Helgeland enn  i Nordland for øvrig. Informatikkstudiet på bachelornivå gjør sitt til å bedre denne statistikken. Studiet er i regi av Universitetet i Nordland og Torgar Næringshage, i nært samarbeid med Brønnøysundregistrene. 16 av i de 19 studentene i klassen er ansatt hos oss. Uten vår deltakelse ville det ha vært vanskelig å gi et desentralisert tilbud som dette her i distriktet.


alt

Informatikkstudenter

 

– Det desentraliserte opplegget er godt. Brønnøysundregistrene som arbeidsgiver har lagt forholdene godt til rette for at det skal gå an å kombinere arbeid og studier. Vi berømmer lederne ved Brønnøysundregistrene for å vise forståelse og smidighet, slik at det er lettere å gjennomføre studiene. Vi synes dette er en flott måte for å skaffe seg mer kompetanse på innenfor felt hvor dette er spesielt viktig. Ved å bidra til å videreutdanne folk som allerede er ansatt, øker sannsynligheten for at en får tak i kompetanse som en får beholde over tid.


alt

Torgar Næringshage:

– Vi er helt avhengige av registrenes deltakelse for å kunne gi et utdanningstilbud som dette. Dessuten er det verdifullt overfor utdanningsinstitusjonene å kunne vise til at vi samarbeider med Brønnøysundregistrene, sier Astrid Bjørkan i Torgar Næringshage. Brønnøysundregistrenes initiativ gjør at også det øvrige næringslivet i regionen får anledning til å etterutdanne sine ansatte.
 

Satser på kompetanse

Tilbudet om informatikkstudie på bachelornivå inngår i Brønnøysundregistrenes strategi for kompetanseheving. I bachelorklassen er  16 av 19 studenter ansatt ved Brønnøysundregistrene, åtte av dem er kvinner. Totalt ble det i løpet av 2010 utbetalt 343 000 kroner fra stipendordningen vår, 188 300 av disse kronene gikk til kvinner. I alt mottok 14 kvinner og åtte menn stipendmidler. En kvinne og en mann deltok i fjor på Difi sitt mentorprogram 2010/2011.

alt

 

Førsteamanuensis, Universitetet i Nordland

– Brønnøysundregistrene har vært avgjørende for å dra i gang dette tilbudet i Brønnøysund. Motivasjonen blant

studentene derfra har vært avgjørende for å gjøre dette til en suksess. Studiet i Brønnøysund har hatt stor betydning for at det totale antall studenter innen informatikk skulle bli akseptabelt. En  aktør som Brønnøysundregistrene er svært viktig når man skal utforme og gi studier utenfor de faste studiestedene.  Dere kjenner godt til behovene i regionen og gir tyngde til prosessene med å få opprettet studiene og gjennomført det praktiske. De beste og mest motiverte studentene kommer ofte fra aktører som Brønnøysundregistrene. På slike arbeidsplasser finner studentene  inspirasjon til praktiske oppgaver og prosjekter, og de har en mulig framtidig arbeidsgiver som de allerede kjenner godt. Vi er meget godt fornøyd med studentene. De er arbeidsomme og pliktoppfyllende, og viser sterk motivasjon og selvstendighet i studiet, noe som er viktig når man gjennomfører et slik desentralisert opplegg.

 

Det gror omkring oss

Med 560 ansatte er Brønnøysundregistrene hjørnesteinsbedriften i bo- og arbeidsregionen Sør-Helgeland. Brønnøysundregistrene kjøpte et stort antall flyreiser og hotellovernattinger i 2010, i tillegg til mange andre varer og tjenester virksomheten har behov for.

Lang erfaring med lærlinger

Brønnøysundregistrene har i flere år tatt i mot lærlinger. I fjor var det fem lærlinger innen fagene IKT og kontor- og administrasjonsfagene på Brønnøysundregistrene. Tre på IT-avdelingen, ei på Enhetsregistret og ei på Opplysningsavdelingen.

En sterk kvinnearbeidsplass

Godt over halvparten, 58,6 prosent, av de som jobber ved Brønnøysundregistrene er kvinner.

Ferievikarene - en viktig ressurs

Hver sommer har Brønnøysundregistrene behov for ferievikarer.

Fram med seniorene

Som et ledd i arbeidet med ny personalpolitikk, ble det høsten 2010 gjennomført et omfattende arbeid knyttet til etatens seniorpolitikk, blant annet gjennom to samlinger med alle seniorene. Dette resulterte i etableringen av en ny rolle som seniorkoordinator og seniorutvalg, en prøveordning som skal vare i to år.

Ny IA-avtale i 2010

I desember 2010 ble det inngått ny avtale om inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeidslivssenteret. Det overordnede målet med avtalen er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Møtested for etablererveildere

I fjor tok Brønnøysundregistrene initiativet til å arrangere en møteplass for etablererveiledere i Norge. Et godt veilederapparat er en viktig faktor for at etablerere og gründere skal lykkes i å starte og drive egen bedrift.

Brønnøysundregistrene ·
tracking