Fram med seniorene

Som et ledd i arbeidet med ny personalpolitikk, ble det høsten 2010 gjennomført et omfattende arbeid knyttet til etatens seniorpolitikk, blant annet gjennom to samlinger med alle seniorene. Dette resulterte i etableringen av en ny rolle som seniorkoordinator og seniorutvalg, en prøveordning som skal vare i to år.

Utvalget og koordinatoren skal blant annet bidra til at Brønnøysundregistrene når målene med sin seniorpolitikk gjennom aktiv og positiv jobbing for og blant organisasjonens seniorer. De skal også være en uavhengig aktør og et bindeledd mellom administrasjonsavdelingen og gruppen av seniorer. Utvalget kan uttale seg i saker som gjelder denne gruppen, og de skal bidra aktivt i utviklingen av Brønnøysundregistrenes seniorpolitikk. 

 

Avgangsoversikt   2009 2010
Avgang pga uførhet      
       
Kvinner   3 2
Menn   0 0
Sum avgang pga uførhet   3 2
       
Avgang pga alder      
       
Kvinner   3 2
Menn   0 0
Sum avgang pga alder   3 2
       
Avgang 62 år      
Kvinner   2 0
Menn   0 0
       
Avgang 65 år      
Kvinner   0 1
Menn   0 0
       
Avgang 67 år      
Kvinner   1 1
Menn   0 0
       
Total turnover   12 16

 

Det gror omkring oss

Med 560 ansatte er Brønnøysundregistrene hjørnesteinsbedriften i bo- og arbeidsregionen Sør-Helgeland. Brønnøysundregistrene kjøpte et stort antall flyreiser og hotellovernattinger i 2010, i tillegg til mange andre varer og tjenester virksomheten har behov for.

Hever utdanningsnivået i regionen

I samarbeid med Universitetet i Nordland og Torgar Næringshage bidrar Brønnøysundregistrene til å heve utdannings- og kompetansenivået i Sør-Helgeland-regionen. En studentklasse i informatikk på bachelornivå tar eksamen i Brønnøysund i 2011. Studiet har pågått siden 2007 og fortsatte intensivt hele fjoråret.

Lang erfaring med lærlinger

Brønnøysundregistrene har i flere år tatt i mot lærlinger. I fjor var det fem lærlinger innen fagene IKT og kontor- og administrasjonsfagene på Brønnøysundregistrene. Tre på IT-avdelingen, ei på Enhetsregistret og ei på Opplysningsavdelingen.

En sterk kvinnearbeidsplass

Godt over halvparten, 58,6 prosent, av de som jobber ved Brønnøysundregistrene er kvinner.

Ferievikarene - en viktig ressurs

Hver sommer har Brønnøysundregistrene behov for ferievikarer.

Ny IA-avtale i 2010

I desember 2010 ble det inngått ny avtale om inkluderende arbeidsliv med NAV Arbeidslivssenteret. Det overordnede målet med avtalen er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Møtested for etablererveildere

I fjor tok Brønnøysundregistrene initiativet til å arrangere en møteplass for etablererveiledere i Norge. Et godt veilederapparat er en viktig faktor for at etablerere og gründere skal lykkes i å starte og drive egen bedrift.

Brønnøysundregistrene ·
tracking