Diagrammer og tall

Om Brønnøysundregistrene
Altinn
Prosentandel som svarer JA på årlig brukerundersøkelse
Antall brukere
Påloggingsmekanismer
Altinn Brukerservice
Utvalgte skjemas prosentandel via Altinn
Enhetsregistret
Registrert i Enhetsregisteret 2007 - 2010
Registrert i Enhetsregisteret fordelt på hovedgrupper, 2007-2010
Saker behandlet i Enhetsregisteret 2007 – 2010
Frivillighetsregisteret
Total antall enheter i Frivillighetsregistere
Foretaksregisteret
Registrerte foretak fordelt på foretakstyper
Foretak oversendt tingretten 2007 - 2010
Gebyrsentralen
Registrerte tvangsforretninger, tvangssalg fast eiendom og utleggsforretninger
Jegerregisteret
Norske jegere i perioden 1.1.2010 - 31.12.2010
Konkursregisteret
Konkurser og tvangsavviklinger 2007-2010
Nye, utløpte/opphørte og løpende konkurskarantener 2007-2010
Løsøreregisteret
Tinglysninger 2007 - 2010
Tinglysinger. Presisering av kategorien «Annet», jf. forrige diagram.
Åpnede gjeldsforhandlinger og tinglyste gjeldsordninger
Oppgaveregisteret
Opplysningsavdelingen
Automatiske oppslag mot registrene
Prosentvis fordeling av oppslag mot ulike nettjenester
Forespørsler besvart på telefon 2007-2010
Regnskapsregisteret
Innsendte årsregnskap 2007-2010
Aksjeselskap/boligbyggelag oversendt tingretten i 2010 for manglende innsending av årsregnskapet for regnskapsåret 2008.
Reservasjonsregisteret
Reservasjoner i Reservasjonsregisteret
Antall reserverte per år
Sum reservasjonstyper 2001 - 2010
Brønnøysundregistrene ·
tracking